Toetscoördinator Gebiedscontracten

 Haarlem

 36 u p/w

 Provincie Noord-Holland

 03-10-2022

Interesse?

Hebben we jouw aandacht getrokken met deze mooie functie? Solliciteer dan direct. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met jou op.

Reageren op deze interim opdracht

Waar ga je werken?

De provincie beheert en onderhoudt naast vaarwegen en wegen ook bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Aannemers werken via zogenoemde gebiedscontracten langere tijd in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan asfaltwerkzaamheden,  bermen maaien, gladheidsbestrijding of herstellen van storingen aan verkeerslichten. 

De gebiedscontracten zijn  tussen 2015 en 2018 op verschillende momenten van start gegaan en kennen een looptijd van 10 jaar. Het contract met WaakSaam loopt in juni 2025 als eerste af en moet in 2024 vernieuwd worden.

Wat ga je doen?

Voor de gebiedscontracten zoeken we een toetscoördinator die zich ontfermt over alle 6 gebiedscontracten. Tot 1 december 2021 vielen de gebiedscontracten onder de sector INFRA en hebben de gebiedscontractteams op hun eigen wijze invulling gegeven aan de SCB-toetsing binnen de gebiedscontracten. Per 1 december zijn alle gebiedscontracten ondergebracht onder een nieuwe sector Beheer (samen met andere beheertaken). 

Van de toetscoördinator wordt een evaluatierol verwacht ter voorbereiding op de nieuwe contracten. Daarnaast is het gewenst om de verschillende auditsbehoeften te peilen, de overeenkomsten en verschillen op de contracten te bepalen
en een eenduidige lijn uit te stippelen voor de invulling van de SCB binnen de huidige contracten. De meeste gebiedscontracten hebben op dit moment geen toetscoördinator meer, met uitzondering gebiedscontract Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek, waar momenteel een toetscoördinator voor wordt ingehuurd. Deze opdracht loopt einde van dit jaar af en kan niet worden verlengt.

Resultaten Toetscoördinator:
De toetscoördinator dient op basis van een evaluatie van de SCB op de diverse lopende contracten twee adviezen te formuleren:

 • Hoe in de nieuwe gebiedscontracten de contractbeheersingvorm te geven
 • Een advies t.a.v. een eenduidige werkwijze van de SCB in de lopende contracten.

De toetscoördinator moet zelfstandig de volgende taken uitvoeren en resultaten opleveren als onderdeel van het werkproces realisator.

Contractbeheersing uitvoeren:

 • Opstellen toetsplan en ter vaststelling voorleggen aan CM.
 • Periodiek uitvoeren van een procesanalyse en deze vastleggen in Relatics.
 • Het periodiek opstellen en door CM laten vaststellen van een toetsplanning (op basis van de procesanalyse, het risicodossier en planning ON).
 • Periodiek (in de basis vierwekelijks) organiseren van audits bij de Opdrachtnemer en intake/terugkoppelingen met IPM-team.
 • In Relatics verstrekken van input aan toetsers voor het uitvoeren van systeem-, proces-, en producttoetsen.
 • Toetsverslagen van de toetsers controleren, redigeren en voorzien van een advies zodat CM een besluit kan nemen en de verslagen kan verzenden in VISI.

Voortgangsbewaking Uitvoeren:

 • Organiseren, voorzitten en opstellen verslagen SCB overleg (frequentie in de basis vierwekelijks)
 • Opstellen en bijhouden overzicht uitgevoerde toetsen, zodat de CM inzicht heeft in de actuele stand van zaken aangaande toetsing en kwaliteit.
 • Periodiek opstellen perioderapportage en ter vaststelling voorleggen aan CM.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt:

 • HBO-niveau in relevant vakgebied;
 • aantoonbare ervaring als Toetscoördinator;
 • kennis van UAV-GC en Systeemgerichte contractbeheersing;
 • communicatieve vaardigheden mondeling en in schrift;
 • vaardigheden in het motiveren en aansturen van mensen;
 • kennis van de systemen VISI en Relatics;
 • kennis van de wereld van infrastructuur.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.