Systeemarchitect – Systeemintegrator LTR Vacature vervallen

 Zuid Nederland

 32 uur

Bekwaam zoekt voor Rijkswaterstaat een Systeemarchitect – Systeemintegrator LTR. Als Systeemarchitect – Systeemintegrator adviseer en ondersteun je de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij het correct toepassen van de tunnelstandaard en draagt hij bij aan het beheer van de tunnelstandaard door verwerking van de resultaten van de praktische toepassing van de tunnelstandaard in updates van de tunnelstandaard. Ben je 32 uur per week beschikbaar voor een aansprekedne rol in het hart van het landelijke tunnelteam? Lees dan verder en reageer!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Vakspecialist beleid en programma constructies

 Utrecht

 36 u p/w

Lees verder

Systems Engineer

 Houten

 16 - 24 uur

 max. €110,- p/u (incl. marge Bekwaam)

Lees verder

Wat bieden wij jou?

De systeemarchitect/-integrator adviseert/ondersteunt de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij het correct toepassen van de tunnelstandaard en draagt hij bij aan het beheer van de tunnelstandaard door verwerking van de resultaten van de praktische toepassing van de tunnelstandaard in updates van de tunnelstandaard.
Hij doorgrondt de complexiteit en de samenhang (integraliteit) van de tunnelstandaard en borgt de samenhang qua wet- en regelgeving, processen, organisatie, techniek en mensen bij zowel de toepassing van de tunnelstandaard als bij het beheren (doorvoeren van wijzigingen) hiervan. Hij is samen met de overige systeemarchitecten de hoeder van de tunnelstandaard en ziet toe op de borging van de samenhang van zowel de tunnelstandaard als van de inrichting van de aan te leggen of aan te passen tunnels waarin de tunnelstandaard wordt toegepast.

Concrete taken van de systeemarchitect/-integrator zijn:

 • Het uitbrengen van specialistische, brede en gerichte adviezen met betrekking tot de correcte toepassing van de tunnelstandaard door de tunnelprojecten en tunnelbeheerders en het toezien op de borging van de samenhang bij de toepassing van de tunnelstandaard.
 • Het adviseren van de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij de borging van de samenhang van de aan te leggen/aan te passen tunnels waarbij het niet alleen gaat om de borging van de integratie van de tunnel technische installaties (TTI), maar ook om de integraties tussen TTI en de besturing van de installaties (3B), tussen TTI, 3B en MMI, tussen TTI, 3B, MMI en de koppeling met de verkeerscentrale en verder met de integratie met het civiele deel. Daarnaast ook de integratie tussen deze techniek met de processen, organisatie en medewerkers voor bediening, bewaking en besturing vanuit de verkeercentrale en voor het beheer en onderhoud van de tunnel.
 • Het mede inhoudelijk beoordelen (reviewen) van vraagspecificaties, tunnel ontwerpdocumenten, integratiedocumenten, testdocumenten, deelplannen (RAMS, V&V, testplannen, onderhoudsplannen), etc. gericht op de borging van de samenhang en de correcte toepassing van de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan de tunnelstandaard.
 • Het adviseren bij projectspecifieke afwijkingen gericht op de borging van de samenhang en op het blijvend voldoen aan (tracering naar) de eisen uit wet- en regelgeving.
 • Het strategisch adviseren bij wijzigingsverzoeken voor aanpassing van de tunnelstandaard en het gecontroleerd doorvoeren van geaccordeerde wijzigingen in de systeemdefinitie, de systeemspecificatie en/of het systeemontwerp van de tunnelstandaard waarbij hij de borging van de samenhang en de tracering naar wet- en regelgeving continu bewaakt.
 • Het uitbrengen van nieuwe updates van de tunnelstandaard waarin de geaccordeerde wijzigingen zijn doorgevoerd.
 • Het ontwikkelen van best practices voor toepassing in verschillende tunnelprojecten en toepassing door de tunnelbeheerders.
  Toelichting geven aan tunnelprojecten, tunnelbeheerders en marktpartijen over de tunnelstandaard, de opbouw en samenhang van de tunnelstandaard alsook over de correcte toepassing van de tunnelstandaard.
 • Meewerken aan audits bij de tunnelprojecten en hiermee beoordelen in hoeverre het betreffende tunnelproject de tunnelstandaard correct toepast en de risico’s die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en toepassing van de tunnelstandaard voldoende mitigeert.
 • Adviseren van tunnelbeheerders bij het verbeteren van het beheer en onderhoud van bestaande tunnels en het gebruik van de tunnelstandaard hierbij.

Wat verwachten wij van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis en meerjarige ervaring met systeemintegratie, systeemarchitectuur en lifecyclemanagement;
 • Goede kennis van tunnels en tunneltechnische installaties en software;
 • Goede kennis van bedrijfsmatige en/of intra- en interdepartementale en -bestuurlijke en beleidsprocessen;
 • Kennis van en inzicht in relevante in- en externe strategische ontwikkelingen en de organisatie en werkwijze van de dienst, RWS, I&M en ook internationaal;
 • Gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Kennis van wet- en regelgeving en (beleids)kaders;
 • Kennis van bestuurlijke – en maatschappelijke verhoudingen;
 • VCA certificering.

Competenties

Kerncompetenties:

 • Specialistisch
 • Klantgerichtheid
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Innovatief handelen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief vaardig

Aanvullende competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Toekomstvisie
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren

Organisatie

Met de aanpassing van de tunnelwet- en regelgeving (juli 2013) heeft Rijkswaterstaat deze wet- en regelgeving geïmplementeerd in een tunnelstandaard. De tunnelstandaard schrijft voor:

 • de toe te passen voorzieningen in een tunnel,
 • de eisen waaraan deze voorzieningen moeten voldoen,
 • de processen om de doorstroming en veiligheid in en van de tunnel te borgen;
 • de samenhang van processen, organisatie, techniek en mensen om de doorstroming en veiligheid te borgen,
 • de wijze waarop een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende tunnel dient te worden aangelegd en hierbij invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke afstemming met de stakeholders (bevoegd gezag, overheidshulpdiensten (Brandweer, Politie, Ambulancediensten), gemeentes en overige belanghebbenden).

De tunnelstandaard wordt momenteel in een tiental tunnelprojecten toegepast. Ook wordt de tunnelstandaard toegepast bij het verbeteren van het beheer & onderhoud van de bestaande tunnels. De Landelijk Tunnelregisseur (LTR) en zijn team beheren de tunnelstandaard en ondersteunen/ adviseren de tunnelprojecten en de lijn (tunnelbeheerders en Verkeerscentrales) bij de correcte toepassing van de tunnelstandaard. Als onderdeel van deze advisering ondersteunt de LTR de projecten (projectteam aan OG-zijde) en de tunnelbeheerders bij het accepteren van op te leveren onderdelen/producten die zijn aanbesteed aan derden. Ook ziet de LTR namens het bestuur toe (disciplineren op het kader) op de implementatie van de tunnelstandaard in de lijn.
Met het bovenstaande heeft RWS het beleid m.b.t. de inrichting, aanpassing en beheer van tunnels ontwikkeld en wordt dit beleid nu geïmplementeerd. LTR voert de regie op de implementatie van het beleid en past dit beleid waarnodig aan door de zogenoemde uithardingsresultaten van de toepassing van het beleid in de praktijk gecontroleerd te verwerken in upgrades van de tunnelstandaard. Als onderdeel van zijn opdracht zal de LTR ook een evaluatie van de wet- en regelgeving uitvoeren en desgewenst het beleid hieraan aanpassen.

Aanbod

 • Een mooi project voor 32 uur per week tot eind 2015 met een optie op verlenging;
 • Een bekwaam netwerk.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.