Assistent Contractmanager

 Den Haag

 Provincie Zuid Holland

 32 u p/w

 Provincie Zuid Holland

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk. Het programma RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten: - Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer; - Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten); - Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Interesse?

Stuur dan hier een sollicatie met jouw CV en motivatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Reageren op deze interim opdracht

Wat ga je doen?

De assistent contractmanager betreft een ondersteunende rol in het contractmanagement van het programma. De assistent contractmanager zal in eerste instantie worden ingezet bij de contractbeheersing van het contract A44-N434-A4, voornamelijk bij het uitvragen, beoordelen en formaliseren van contractwijzigingen binnen het contract. Inzet op andere taken en andere deelprojecten is mogelijk. Je wordt aangestuurd door de contractmanager en legt aan hem/haar
verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij bereikte resultaten. In voorkomende gevallen vervangt de assistent-contractmanager de contractmanager.

Voor het deelproject A44-N434-A4 is een ContractBeheersTeam (CBT) opgezet, dat door de contractmanager wordt aangestuurd. De assistent contractmanager maakt daar deel van uit. Tevens is een Contract Beheersplan opgesteld, waarin de contractbeheersingsstrategie is uitgewerkt, dit is gebaseerd op de principes van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
Noot: Contractbeheersing kent sterke verwevenheid met projectbeheersingsaspecten, zoals risicomanagement en het opstellen van verantwoordingsrapportages. Inzet op een deze
projectbeheersingstaken is een mogelijkheid.

Stand van zaken aanbesteding en contractbeheersing A44-N434-A4
Voor de DBM-Overeenkomst RijnlandRoute (A44-N434-A4) is in de inkoopstrategie vastgesteld dat het als een DBM-contract naar de markt is gebracht, waarbij RWS in opdracht van de Provincie optrad als Aanbestedende Dienst. Deze aanbestedingsprocedure betrof een concurrentiegerichte dialoog en is inmiddels afgerond. De opdracht is op 30 januari 2017 definitief gegund aan combinatie Comol5, bestaande uit de bedrijven: Mobilis BV – Croon Wolter & Dros BV - DEME Infra Marine Contractors BV - VINCI Construction Grands Projets SAS. Er is gekozen voor de contractvorm Design – Build – Maintain, waarbij de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor ontwerp, realisatie en onderhoud (15 jaar) van de infrastructuur. Hiermee wordt (een groot deel van) de life-cycle van het systeem in één keer gecontracteerd aan één partij, waardoor de life-cycle maximaal geoptimaliseerd kan worden door de Opdrachtnemer.
De DBM-Overeenkomst is gebaseerd op het Rijksbrede model DBFM 4.2 maar dan ontdaan van de Fcomponenten. Daarnaast is het betalingsregime in de realisatiefase sterk vereenvoudigd naar de binnen D&C gebruikelijke systematiek van ‘betalen op planning’. In de exploitatiefase wordt de DBFMbetaalsystematiek van het betalen van een beschikbaarheidsvergoeding gehanteerd. De Contractmanager is voor het deelproject A44-N434-A4 aangewezen als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever (in geval van de DBM-Overeenkomst).

Doelen in de Fase contractuitvoering/beheersing A44-N434-A4
1. Waarborgen dat aantoonbaar wordt voldaan aan de contractvoorwaarden en dat de infrastructuur conform contract wordt ontworpen en gebouwd zodat rechtmatig betaald kan worden. De contractbeheersing wordt uitgevoerd conform de methode ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ van Rijkswaterstaat;
2. Waarborgen dat de EMVI-beloften ook daadwerkelijk worden waargemaakt (zowel middels contractbeheersing zelf als middels boeteregime) zodat daarmee ook gestuurd wordt op de projectdoelstellingen;
3. Waarborgen van een ‘rimpelloze’ faseovergang van de projectorganisatie RLR naar de beheerders (Provincie, DBI voor Plesmanlaan, Tjalmaweg en Europaweg en RWS West-Nederland Zuid, district Noord voor A4 en A44) door beide organisaties ook te betrekken in de contractbeheersing’

Overige bijzonderheden:
• Het deelproject A44-N434-A4 wordt door RWS in opdracht van de Provincie uitgevoerd. Hierdoor heeft de projectorganisatie en het CBT te maken met een mix van medewerkers van Provincie en RWS; 
• Het Contractbeheersplan voor de Realisatiefase van het deelproject A44-N434-A4 is in januari 2017 vastgesteld door de Ambtelijke Stuurgroep RLR en is jaarlijks geactualiseerd. De contractbeheersing volgt het betalingsmechanisme.
• Er komen aparte Contractbeheersplannen voor die onderdelen die niet in de M-scope zitten en de exploitatiefase (meer geënt op DBFM-systematiek met een PMS van de Opdrachtnemer).
• De overige twee deelprojecten worden volledig door de Provincie aangestuurd en uitgevoerd.

Wat vragen wij van jou?

 • Tenminste HBO werk/denkniveau met in ieder geval een bouwkundige en/of civieltechnischeachtergrond;
 • Aantoonbare gedegen kennis (opleiding) en verifieerbare praktijkervaring met op de principes van DB(F)M en/of UAV-GC gebaseerd contractmanagement;
 • Werkzaam zijn, of in het recente verleden gewerkt hebben in infrastructurele projecten met een financiële omvang van tenminste € 150 mln. investeringsbudget;
 • Aantoonbare gedegen kennis (opleiding) en praktijkervaring met risicomanagement;
 • Aantoonbare ervaring in een rol binnen het contractmanagement tijdens de uitvoering van een infrastructureel project;
 • Aantoonbare kennis van het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen;
 • Je moet beschikken over een rijbewijs.

Wat bieden wij jou?

 • Startdatum: 1 februari 2022;
 • Eind programma: 2025;
 • Een opdracht voor 32 uur per week;
 • De mogelijkheid tot hybride werken.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.