Toetscoördinator

Startdatum:
02 januari 2024
Einddatum:
01 januari 2025
Dienstverband:
Tijdelijk
Locatie:
Haarlem
Aantal uur:
28 uur per week
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
 • Zowel aanbestedings- als uitvoeringsfase
 • Baggerproject en oeververvangingsopgave
 • UAV-gc en SCB
 • Grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden

Ben jij een ervaren Toetscoördinator, en wil je aan de slag voor project Baggeren Oosterlijke Vechtplassen, baggeren Amstel en projecten programmatisch aanpak oevers? Dan hebben wij dé uitdaging voor jou!

Wat ga je doen?

De Toetscoördinator gaat werken bij bodem en groen, voor baggerwerkzaamheden en het oever vervangingsprogramma. De toetscoördinator moet zelfstandig de volgende taken uitvoeren en resultaten opleveren als onderdeel van het werkproces realisator:

Werkpakket 6402 Contractbeheersing uitvoeren:

 • Opstellen toetsplan en ter vaststelling voorleggen aan CM
 • Periodiek uitvoeren van een procesanalyse en deze vastleggen in Relatics
 • Het periodiek opstellen en door CM laten vaststellen van een toetsplanning (op basis van de procesanalyse, het risicodossier en planning ON)
 • Periodiek (in de basis vierwekelijks) organiseren van audits bij de Opdrachtnemer en intake/terugkoppelingen met IPM-team
 • In Relatics verstrekken van input aan toetsers voor het uitvoeren van systeem-, proces-, en producttoetsen
 • Toetsverslagen van de toetsers controleren, redigeren en voorzien van een advies zodat CM een besluit kan nemen en de verslagen kan verzenden in VISI

Werkpakket 6403 Voortgangsbewaking Uitvoeren:

 • Organiseren, voorzitten en opstellen verslagen SCB overleg (frequentie in de basis vierwekelijks)
 • Opstellen en bijhouden overzicht uitgevoerde toetsen, zodat de CM inzicht heeft in de actuele stand van zaken aangaande toetsing en kwaliteit.
 • Periodiek opstellen perioderapportage en ter vaststelling voorleggen aan CM.


Waar ga je werken?

Projectinformatie Baggeren Amstel

Het project Amstel is in de aanbestedingsfase. De definitieve gunning in september. De Amstel is een rivier ten zuiden van Amsterdam, die loopt van de Tolhuissluis (km 0) tot circa 100 meter ten zuiden van de Berlagebrug in Amsterdam (km 25,7). Het nautisch beheer (CEMT II) van de Amstel is in handen van de provincie Noord-Holland. In het nautisch profiel zijn, na verloop van tijd, een aantal knelpunten ontstaan. Deze knelpunten vormen de aanleiding voor het baggeren van de Amstel.

Het werk is opgesplitst in twee trajecten met ieder een eigen aanpak:

 • Traject 1 (zuidelijk deel) van de Tolhuissluis (km 0,0) tot aan de Prinses Irenebrug (km 7,9). Op dit traject wordt het vaarwegprofiel gebaggerd.
 • Traject 2 (noordelijk deel) van de Prinses Irenebrug (km 7,9) tot aan de Berlagebrug (km 25,7). Op dit traject worden alleen knelpunten (spots) en de Amstel Meander gebaggerd.

Opgave voor de Toetscoördinator Baggeren Amstel

Na gunning zal gestart worden met de documenttoetsen en het uitvoeren van een systeemtoets en een procestoets. Vervolgens gaat het om de toetscoördinatie tijdens de uitvoering van het project. Het werk wordt uitgevoerd tot september 2024.

Projectinformatie Baggeren OVP

Het project OVP is in uitvoering. De baggerwerkzaamheden vinden plaats op de Loosdrechtse Plassen 1b, het monitoren van de lozingen en de indroging van het baggerdepot. Het toetsproces en lopen door tot medio 2024. Belangrijke onderwerpen voor de komende tijd zijn de planning van fase met de aannemer verloopt voorspoedig en dient te worden voortgezet. VISI en Relatics zijn ingericht en wordt door beide partijen actief gebruikt. Ook vinden de eerste deelopleveringen plaats waarvan de dossiers getoetst moeten worden. Deze dossiers vormen gezamenlijk het opleverdossier waarbij er een belangrijke taak voor de toets coördinator ligt dit proces te begeleiden en bewaken.

Opgave voor de Toetscoördinator OVP

Belangrijke onderwerpen voor de komende tijd zijn V&G en het monitoren van de lozingen van het depot.

Projectinformatie Programmatische aanpak duurzame oeververvangingen

Het oeverprogramma werkt doorlopend aan een reeks vaarwegtrajecten waarbij op zo duurzaam en natuurvriendelijk mogelijke wijze invulling wordt gegeven aan de vervangingsopgave. Voor het oeverprogramma is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 1 aannemerscombinatie voor 6 jaar waarin een ambitie is overeengekomen om reductie 70% MKI op termijn te bewerkstelligen en biodiversiteit te verstevigen door een natuurvriendelijk invulling van de oeververvanging. Het programma loopt door tot 2027. In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) werken we in de voorbereiding in een bouwteam waarbij de aannemer ook de engineering doet. Dit ligt vast in per project opgestelde Nadere overeenkomst Voorbereiding volgens de principes van UAV-GC (maar aangepast i.v.m. werken in een bouwteam). Vervolgens wordt in het bouwteam voor de uitvoering een Nadere overeenkomst Uitvoering opgesteld die meer in lijn is van UAV-GC. De ambitie betreft bijvoorbeeld de inzet van secundaire damwanden, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natuurvriendelijke deksloof etc. Er zijn op dit moment twee trajecten in uitvoering en twee trajecten in voorbereiding.

Opgave voor de Toetscoördinator (TC) binnen dit het project

De werkzaamheden door de TC is het coördineren van de toetsing conform de annexen van UAV-GC contracten (proces en product) alsmede uitzetten en coördineren van audits op het systeem en processen van de aannemer. De toetsing in de voorbereiding verloopt iets anders ivm het werken in een bouwteam (aannemer en provincie). De toetsing vindt plaats op basis van systeemgerichte contract beheersing (SCB) waarbij gebruik gemaakt wordt van Relatics waarin ook de risico’s zijn opgenomen. TC draagt zorg voor het verkrijgen en controleren van documentenplanning van de aannemer. De officiële digitale uitwisseling en sturing tussen aannemer en provincie vindt middels VISI plaats. Daarnaast vindt de afstemming en concepten plaats via de SharePoint SOK van de aannemer plaats. Elke maandag wordt in projectkamer samengewerkt met het interne IPM team en in de middag vindt een IPM teamoverleg plaats waaraan ook TC deelneemt. Daarnaast werkt het IPM team op donderdag in bouwteam met de aanmeer waarin de voortgangsoverleggen (VGO) van de Werken plaats vindt. Vooraf heeft TC de voortgangsrapportage (VGR)van dit overleg laten toetsen. TC toetst in opdracht van Contractmanager (CM) en zend de bevindingen hiervan aan CM middels VISI. Hij stemt de documentenplanning en toetsen voornamelijk af met de manager projectbeheerser (MPB) van de aannemer. De risico’s nav de toetsing stemt hij af met de risicomanager/planner de provincie.

Wat breng je mee?

Voor de bovenstaande werkzaamheden zijn de volgende vaardigheden vereist:

 • Kennis van UAV-GC en Systeemgerichte contractbeheersing
 • Communicatieve vaardigheden mondeling en in schrift
 • Vaardigheden in het motiveren en aansturen van mensen
 • Kennis van de systemen VISI en Relatics
 • Minimaal een afgeronde hbo opleiding
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als toetscoördinator
 • In bezit van een geldige VCA en GPI certificaat of bereid deze op eigen initiatief voor aanvang van de opdracht te behalen.
 • Gestructureerd werken
 • Samenwerken in een IPM team
 • Communicatief vaardig

Wat bieden wij jou?

 • De opdracht mag niet uitgevoerd worden door een ZZPer of DGA in een BV. Hiervoor hebben we een freelance verloningsconstructie. Klik hier voor meer informatie.
 • Langdurige opdracht voor 28 uur per week
 • Duo functie is toegestaan mits 1 aanspreekpunt voor de baggerprojecten en 1 voor de oeverprojecten
 • Mogelijkheid van hybride werken

Direct solliciteren

Solliciteren met CV Solliciteren zonder CV

Voeg jouw CV toe

Selecteer jouw CV

Jouw gegevens

Jouw gegevens

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dennis. Hij helpt je graag verder.