Assistent Contractmanager RijnlandRoute Vacature vervallen

 Den Haag

 32 uur

Bekwaam zoekt voor Provincie Zuid-Holland een Interim Assistent Contractmanager voor het project RijnlandRoute. Heb jij aantoonbare diepgaande kennis van contractmanagement met uitgevoerde projecten die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met de RijnlandRoute? Daardoor ruime ervaring met contractbeheersing tijdens de uitvoeringsfase van dergelijke op DBM c.q. UAV-GC gebaseerde projecten en de daarbij gehanteerde systemen? Heb jij een duidelijke visie m.b.t. de rol van SCB Toetscoordinator? Dan zoeken we jou! Lees hier verder hoe jij deze rol kunt gaan vervullen of bel 076-2050888. Graag vóór 28 juni 2017 reageren gezien de uiterlijke ontvangstdatum van de offerte!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Contractmanager Brug Krommenie en N247

 Noord-Holland

 32 u p/w

Lees verder

Senior Manager Projectbeheersing – Waterschap Rivierenland

 Tiel

 8

Lees verder

Wat bieden wij jou?

 • De assistent Contractmanager (assistent CM) treedt op als SCB Toetscoördinator, wordt aangestuurd door de Contractmanager en legt aan hem/haar verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij bereikt resultaten. In voorkomende gevallen vervangt de assistent CM de Contractmanager.
 • Voor het deelproject is een ContractBeheersTeam (CBT) opgezet, dat door de Contractmanager wordt aangestuurd. De assistent CM maakt daar deel van uit. Tevens is een Contract Beheersplan opgesteld, waarin de contractbeheersingsstrategie is uitgewerkt, dit is gebaseerd op de principes van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
  PZH past het Integraal Projectmanagement Model (IPM) toe.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van PZH en RWS-standaarden, voorwaarden en contracten.
 • De Contractmanager is, namens de opdrachtgever, contactpunt voor de opdrachtnemer en beslist – met inachtneming van mandaten en RASCI-tabel – over ter acceptatie door de ON aangeboden documenten.
 • De formele opdrachtgeversrol naar de markt ligt, afhankelijk van de omvang van de opdracht en de mandaten, bij de ambtelijke dan wel bestuurlijke stuurgroep.

Verantwoordelijkheden en taken assistent Contractmanager / SCB Toetscoördinator

Verantwoordelijkheden

De assistent Contractmanager is mede verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractuitvoering richting Comol5. De kern van de werkzaamheden wordt gevormd door het vervullen van de rol van SCB Toetscoördinator. Dit houdt in dat de assistent CM (mede-) verantwoordelijk is voor:

 • de beheersing van uitvoeringswerkzaamheden op basis van de gesloten overeenkomst met Comol5 binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, scope, kwaliteit en risico’s;
 • de realisatie van de contractscope binnen de randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit en risico’s.
 • en als gevolg van het voorgaande, de rechtmatigheid van de betalingen. Deze verantwoordelijkheden worden vervuld in nauwe samenwerking/afstemming met de Contractmanager en de andere IPM rollen binnen het project.

Taken SCB Toetscoördinator

De assistent CM ondersteunt de Contractmanager bij het vervullen van onderstaande taken. Een nadere werkverdeling zal in overleg tussen beiden worden gemaakt.

 • De SCB Toetscoördinator draagt de eerstelijns zorg voor de contractbeheersing en dan in het bijzonder de toetscoördinatie. Daartoe wordt op basis van het risicodossier een toetsplan opgesteld, toegepast en indien nodig bijgesteld. Dit toetsplan wordt beheerd en bewaakt door de SCB Toetscoördinator incl. de bijbehorende registraties in GRIP.
 • De SCB Toetscoördinator stelt toetsmatrices en toetsplanningen op, draagt zorg dat de daarin opgenomen systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen tijdig worden uitgevoerd (termijnbewaking) en zorgt dat risico gestuurde toetsen worden bepaald, worden uitgevoerd en mogelijk ook worden opgevolgd.
 • De SCB Toetscoördinator rapporteert over de uitgevoerde toetsen, weegt bevindingen, naar aanleiding van uitgevoerde toetsen, stemt deze af met de Contractmanager en communiceert die met de toetser(s) en opdrachtnemer.
 • De SCB Toetscoördinator adviseert de Contractmanager op SCB zaken, afwijkingen e.d. incl. de voorbereiding van onderhandelingen over meer- en minderwerk. In voorkomende gevallen beslist de Contractmanager (in overleg met de SCB Toetscoördinator) over bonus/malus, kortingen en boetes.
 • De SCB Toetscoördinator stemt over de uitkomsten van de toetsen af met de Risicomanager van het project zodat in voorkomende gevallen (via de Risicomanager) een bijstelling van het Risicoregister plaatsvindt.
 • De SCB Toetscoördinator laat zich voor toetsing van diverse contracten onder zijn verantwoordelijkheid, bijstaan door de inhoudelijke expertise binnen andere kernrollen.
 • De SCB Toetscoördinator zorgt in voorkomende gevallen voor de aansturing van de toetsers.
 • De SCB Toetscoördinator draagt binnen zijn vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze binnen zijn vakgebied en voert beheersmaatregelen uit.
 • De SCB Toetscoördinator organiseert en faciliteert de toetsevaluaties na afloop van de toetsperioden. Hierbij analyseert de SCB Toetscoördinator trends en ontwikkelingen en adviseert de Contractmanager hieromtrent.

Overige taken assistent Contractmanager

 • De assistent CM ondersteunt en adviseert de Contractmanager. De assistent CM kan in dat kader gevraagd worden tot het (laten) uitvoeren van dat wat gebruikelijk is binnen het IPM-domein Contractmanagement.
 • De assistent CM ondersteunt de Contractmanager bij het onderhouden van de dagelijkse contacten, het opstellen van correspondentie -, en zo nodig het voeren van de onderhandelingen met de marktpartijen en de daarmee samenhangende verslaglegging;
 • De assistent CM laat zich ten aanzien van alle inkoopaspecten inhoudelijk adviseren door de Inkoopadviseur van PZH.

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal HBO/Universitair werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring met minimaal twee grote, vergelijkbare projecten op het gebied van infratructuur, uitgevoerd in de rol van (assistent/plaatsvervangend) Contractmanager c.q. SCB toetscoördinator, waarvan tenminste één project met een budget van minimaal € 100 mln;
 • Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen;
 • Stevige persoonlijkheid, zakelijk en resultaatgericht;
 • Moet zelfstandig en gestructureerd kunnen handelen en tegelijkertijd goed kunnen inschatten wanneer opgeschaald moet worden. Weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden;
 • Daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk en pragmatisch;
 • Flexibiliteit, tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot potentieel tegenstrijdige vanuit het contract. Heeft gevoel voor OG/ON relaties;
 • Communicatieve en adviesvaardigheden (in woord en geschrift);
 • Teamspeler.

Organisatie

Project RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de
RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk.
De RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:

 • Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
 • Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
 • Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd
elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten Tjalmaweg en Europaweg zich in de Voorbereidingsfase van de Realisatie vanaf het onherroepelijk PIP tot aan de gunning.
Het deelproject A44-N434-A4 bevindt zich in de Realisatiefase vanaf de gunning tot en met de oplevering, de ingebruikname en de overdracht aan de eindbeheerder(s). In feite is sprake van een programma RijnlandRoute met daaronder 3 met elkaar samenhangende deelprojecten.

Het ContractBeheersTeam (CBT) werkt volgens een contractbeheersingsstrategie, die is gebaseerd op de
principes van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Provincie Zuid-Holland past het Integraal Projectmanagement Model (IPM) toe. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van PZH en RWS-standaarden, voorwaarden en contracten.

Er is gekozen voor de contractvorm Design – Build – Maintain, waarbij de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor ontwerp, realisatie en onderhoud (15 jaar) van de infrastructuur. Hiermee wordt (een groot deel van) de life-cycle van het systeem in één keer gecontracteerd aan één partij, waardoor de life-cycle maximaal geoptimaliseerd kan worden door de Opdrachtnemer.

De DBM-Overeenkomst is gebaseerd op het Rijksbrede model DBFM 4.2 maar dan ontdaan van de Fcomponenten. Daarnaast is het betalingsregime in de realisatiefase sterk vereenvoudigd naar de binnen D&C gebruikelijke systematiek van ‘betalen op planning’. In de exploitatiefase wordt de DBFMbetaalsystematiek van het betalen van een beschikbaarheidsvergoeding gehanteerd.

De Contractmanager is voor het deelproject A44-N434-A4 aangewezen als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever (in geval van de DBM-Overeenkomst).

Doelen in de Fase contractuitvoering/beheersing A44-N434-A4

 1. Waarborgen dat aantoonbaar wordt voldaan aan de contractvoorwaarden en dat de infrastructuur conform contract wordt ontworpen en gebouwd zodat rechtmatig betaald kan worden. De contractbeheersing wordt uitgevoerd conform de methode ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ van Rijkswaterstaat;
 2. Waarborgen dat de EMVI-beloften ook daadwerkelijk worden waargemaakt (zowel middels contractbeheersing zelf als middels boeteregime) zodat daarmee ook gestuurd wordt op de projectdoelstellingen;
 3. Waarborgen van een ‘rimpelloze’ faseovergang van de projectorganisatie RLR naar de beheerders (Provincie, DBI voor Plesmanlaan, Tjalmaweg en Europaweg en RWS West-Nederland Zuid, district Noord voor A4 en A44) door beide organisaties ook te betrekken in de contractbeheersing’

Overige bijzonderheden:

 • Het project is een project van de Provincie dat RWS in opdracht van de Provincie uitvoert. Hierdoor heeft heeft de projectorganisatie en het CBT te maken met een mix van medewerkers van Provincie en RWS;
 • Het Contractbeheersplan voor de Realiatiefase van het deelproject A44-N434-A4 is in januari 2017 vastgesteld door de Ambtelijke Stuurgroep RLR. De contractbeheersing volgt het betalingsmechanisme.
 • Er komen aparte Contractbeheersplannen voor die onderdelen die niet in de M-scope zitten en de exploitatiefase (meer geënt op DBFM-systematiek met een PMS van de Opdrachtnemer). 

Aanbod

 • Een uitdagend project tot ca. 2022 voor 32 uur/wk;
 • Een Bekwaam netwerk;
 • Een werksfeer met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en kennisdelen;
 • Up-to-date contracten die compliant zijn met de nieuwe wet DBA.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.